Urbanistická štúdia – Obytný súbor Stará tehelňa
lukas,ildza,architekt,presov
3256
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-3256,bridge-core-3.0.1,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.5,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Urbanistická štúdia – Obytný súbor Stará tehelňa

Hlavným cieľom riešenia je zosúladenie plánovaných investičných aktivít konkrétneho investora, vlastníka pozemkov v lokalite Levice – Nixbrod (územie pri Starej tehelni) s riešením schváleného Územného plánu mesta Levice zmien a doplnkov z roku 2009.
Špecifickým účelom obstarania, je dosiahnutie spoločenskej dohody o čiastkových zmenách a v spresnení jednotlivých plôch funkčného využitia vymedzeného územia z dôvodu zámeru uskutočnenia okrem zástavby bytových domov aj zástavby rodinných domov solitérneho charakteru.
Predmetom riešenia je investičný zámer vybudovať obytný súbor 6tich bytových domov veľkosti 450 m2 (4 nadzemné podlažia a 1 ustúpené podlažie), 10 rodinných domov o zastavanosti od 70m2 do 84m2 (2 nadzemné podlažia), občiansku vybavenosť lokálneho charakteru vytvorenú konverziou existujúcej budovy na parcel.č. 8802/8 Suš. lisov. kruh pec tzv. „Starej tehelne“. Zároveň sa v riešenej lokalite prioritne navrhuje rozšírenie existujúcej priemyselnej výroby vybudovaním novej výrobnej haly veľkosti 1210 m2 a vybudovanie verejného technického vybavenia –  Čerpacia stanica pohonných hmôt.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Urbanistická štúdia zóny rieši rozšírenie výroby, bývanie v bytových a rodinných domoch, občiansku vybavenosť a čerpaciu stanicu. Predmetom riešenia je územie vlastnícky scelené, v bezprostrednej náväznosti na komunikáciu v ulici Družstevnícka. Jedná sa o územie s celkovou rozlohou 38 314 m2 s pozemkami z parciel KN-C 8743, 8802/1, 8802/4, 8802/5, 8802/6, 8802/7, 8802/8, 8802/9, 8802/10, 8802/11, 8802/12, 8802/13, 8802/14, 8802/15, 8803/1. V súčasnosti sa na
predmetnom území nachádzajú stavby, ktoré budú zachované :
– na parcel.č. 8802/9 Komín, druh stavby (1) Priemyselná budova
– na parcel.č. 8802/8 Sušiareň lisov. kruh pec, druh stavby (1) Priemyselná budova.

Ostatné nebytové budovy, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na riešenom území budú asanované.

Z hľadiska funkčného využitia navrhnutý Obytný súbor „Stará tehelňa“, rešpektuje základné urbanistické funkcie obytných plôch s viacpodlažnou zástavbou v kombinácii s využitím pre nízko a strednopodlažnú obytnú zástavbu (sústredené zoskupenia rodinných a bytových domov) a k obytnej zástavbe prislúchajúcu základnú a vyššiu občiansku vybavenosť, prevažne komerčného charakteru, situovanou k Družstevníckej ulici. Pre tento účel bude využitá existujúca stavba na parcel.č. 8802/8 Suš. lisov. kruh pec „Stará tehelňa“, ktorá bude konverziou upravená na budovu s občiansku vybavenosťou. Dopravné spojenie v rámci areálu Stará tehelňa bude zabezpečené obslužnými komunikáciami funkčnej triedy C3. Zóna bude primárne dopravne napojená na miestnu cestu ul. Tichá, ktorá môže byť v prípade potreby rozšírená. Súčasťou súboru Stará tehelňa je aj rozšírenie už existujúcej strojárenskej výroby, napojenie novovzniknutého priemyselného objektu bude realizované existujúcim vjazdom na cestu II/564.
Za existujúceho stavu je možné areálové komunikácie dopravne napojiť na ul. Tichá a následne na cestu II/564 . V prípade potreby je možné rozšírenie existujúcej vozovky ul. Tichá a jej napojenia na ul. Družstevnícka. Vo výhľadovom riešení je uvažované s napojením zóny cez novovybudované komunikácie priamo na okružnú križovatku Družstevnícka/Hlboká. Vjazd na čerpaciu stanicu bude riešený novobudovanou komunikáciou z okružnej križovatky, výjazd riešený priamo na cestu II/564.
Hlavná obslužná komunikácia a z nej vyúsťujúce miestne obslužné prístupové komunikácie, doplnené líniami zelene vymedzujú základné funkčno-priestorové celky riešeného územia.
Doplňujúce dopravno-prevádzkové vstupy k navrhnutej zástavbe ďalej členia základné funkčnopriestorové celky na menšie celky – obytné bloky, obytné skupiny, skupiny bytových a obytných domov.
Návrh urbanistickej koncepcie riešeného územia z hľadiska funkčno-prevádzkovej a priestorovej organizácie vytvára prevádzkovo relatívne nezávislé základné urbanistické celky – funkčno-prevádzkový celok s doplnkovou vybavenostnou funkciou a funkčno-prevádzkové celky s dominujúcou obytnou funkciou.

MIESTO
Nixbrod, Levice

SPOLUAUTORI
Ing. arch. Gabriel Zajíček, Ing. Rastislav Ildža

KLIENT
LOMAN s.r.o.

DÁTUM
2022

RIEŠENÉ ÚZEMIE
38 314 m2